Sunday, May 05, 2013

Ben Gurion on Jerusalem

ירושלים ...היא בירת האומה. היא בירת ההיסטוריה היהודית, היא בירת הרוח העברית, היא בירת נצח ישראל. היא יותר מכולם צריכה להיות דוגמה גם לארץ כולה וגם לאומה כולה, מכיוון שירושלים איננה שייכת רק לארץ, ירושלים שייכת גם לאומה, עליה להיות לדוגמה לכל בית ישראל בארצו ובתפוצות. מאחדים אותנו דברים עיקריים, מאחד אותנו קיבוץ גלויות, מאחת אותנו בניין הארץ, מאחד אותנו ביטחון הארץ, מאחדת אותנו קדושת ירושלים, עצם ירושלים צריכה להיות גורם של אחוה ושל ליכוד ושל כבוד יהודי, ועל בני ירושלים מוטלת אחריות גדולה

דוד בן גוריון
_

No comments: