Sunday, May 05, 2013

Baba Sali on Jerusalem

דע לך בכל פעם שאני מגיע לתפילת 'בונה ירושלים' אני מכוון בתפילתי על אחינו הרחוקים מתורה ומצוות ושואל את עצמי על מה זכו שיבנו הם דווקא את ארץ ישראל והמדינה, מי יודע מחשבותיו של ה' יתברך? אלה שמלעיגים עליהם שהם רשעים ורחוקים יזכו דווקא הם לך? ואני מכוון עליהם ומתפלל עליהם ברכת 'בונה ירושלים' על שהם אלה שזכו לבנות את ארץ ישראל וירושלים

הבבא סאלי זיע"א, מתוך הספר אתחלתא היא
_

No comments: