Sunday, July 24, 2011

המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה

עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו - (מטות לא,מט)

נראה להסביר את דברי הכבוב, על פי מה שאמרו חז"ל בתלמוד ירושלמי (פאה א,א): "דורו של דוד כולם צדיקים, ועל ידי שהיו בהם דילטורין [מלשינים] - היו יוצאים למלחמה ונופלים. דורו של אחאב, היו עובדי עבודה זרה, ועל שלא היה בהם דילטורין - היו יוצאים ומנצחין". רואים מכאן כמה חמור חטא המלשינות ולשון הרע, עד שגורם שגם צדיקים ושלמים יפלו בקרב. חכמינו במסכת כתובות (ה,ב) נתנו לנו עצה איך להמלט מחטא זה, וכך כתבו שם: "מדוע האצבעות של אדם מחודדות כיתד? כדי שאם ישמע דבר שאינו הגון - יניח אצבעותיו באזניו". נמצא שלמעשה הכלי זין האמיתיים המביאים ניצחון במלחמה הם אותם ראשי אצבעות, שעוזרים לאדם להמנע מלשמוע דברי השמצה ומלשינות.

לאור הדברים הללו מתפרשים דברי הפסוק בצורה נפלאה. בני ישראל באים להסביר כיצד זכו במלחמה נגד מדין, וכך הם אומרים: "עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו", עבדיך עשו שימוש נכון בכלי מלחמתם, הם ראשי האצבעות שבידיהם - "ראש אנשי המלחמה אשר בידינו", ומשום כך זכינו ש"לא נפקד ממנו איש", כולם שבו בשלום מן המלחמה

_

No comments: