Sunday, October 03, 2010

מלבוש מלכים

להלן (ג, כא) כתוב: ,'ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם'. מובא בזוהר הקדוש (בראשית לו, ב) כי קודם החטא היו לבושים כמלאכים, היינו מלובשים בכותנות אור, אולם לאחר החטא היו הכותנות שניתנו להם עשויות מעור

התיבה ה-25 בתורה, היא "אור" - 'ויהו אור'. ה"אור" הזה נסתלק מהאדם אחר החטא, והפך ל'עור'. הענין רמוז בפסוק שלפנינו: 'ויאמר לו איכה', ופירושו: אי כ"ה? - היכן ה'אור', שהוא מספר כה' למניין תיבות התורה הקדושה

This is taken from פניני הבן איש חי.
_

No comments: