Sunday, February 13, 2011

הערכה-עצמית מול ענווה

(העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט..." (כי תשא ל,טו"

בסדר האלף-בית באות לפני אותיות "לב" - אותיות א"ך (אות כ' לפני אות ל', ואות א' לפני אות ב'), ואחרי ה"לב" באות האותיות ג"ם (אחרי ל' - מ', ואחרי ב' - ג'). מלת "אך" משמעותה כלשון 'מיעוט', לעומתה מלת "גם" מבטאת לשון ריבוי. להורות כיצד להנהיג את ליבנו: פעמים ייתן את ליבו לצד ה'אך' שבו - כלומר ישפיל וימעיט עצמו, ופעמים עלין לשים לב לצד ה'גם' שלידו - יחזק את עצמו עד שירבה את ערכו בעיני עצמו

This is taken from פניני הבן איש חי
_

No comments: